ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างออกแบบ จัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานประจำปี 2557 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-02-02 14:31
ระยะเวลา
02 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 02 มีนาคม 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ “การจัดจ้างออกแบบ จัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานประจำปี 2557 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”          

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนงานสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) .


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 234,500 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 มกราคม 2559

            เป็นเงิน 234,500 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท ประกอบด้วย

- ค่าออกแบบ เป็นเงิน 35,000 บาท

- ค่าจัดพิมพ์ เป็นเงิน 180,000 บาท

- ค่าจัดส่งไปยังสถานบริการสาธารณสุข เป็นเงิน 19,500 บาท


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สืบราคาจาก หจก.สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์         
        4.2 สืบราคาจาก บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด


        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ลงชื่อ .....................................................ผู้กำหนดราคากลาง

(นางณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์)

 

5.2 ลงชื่อ .....................................................ผู้กำหนดราคากลาง

(นางสาวปิยะฉัตร สมทรง)