ประกาศราคากลาชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-27 15:02
ระยะเวลา
27 มกราคม 2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 3,000,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………………………………………………………

เป็นเงิน

3,000,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

900,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย โรคติดเชื้อ

4.3 จำนวนนักวิจัย

4 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

2,100,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

 

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์

 

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

 

 

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-016