ประกาศราคากลาง โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี 2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-21 15:37
ระยะเวลา
21 มกราคม 2559 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
37

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี 2) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,360,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ……18 ม.ค. 59…….

เป็นเงิน

2,360,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

560,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย โภชนวิทยา และชีวเคมีทางการแพทย์

4.3 จำนวนนักวิจัย

5 คน

5. หมวดค่าจ้าง

944,500.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

645,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

48,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

162,500.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

10.1 จำนวน

- คน

10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-021

วันที่จัดทำ 11 มกราคม 2559 นางสาวบุศราภรณ์ เพชรรุ่ง ผู้จัดทำเอกสาร