ประกาศราคากลางโครงการ Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3 FETN) 3/4

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
2016-01-18 15:58
ระยะเวลา
18 มกราคม 2559 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
48

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3 FETN) 3/4   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,800,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………………………………………………………

เป็นเงิน

1,800,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย มีคาวมเชี่ยวชาญการทำวิจัยโรคติดเชื้อ

4.3 จำนวนนักวิจัย

1 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

1,800,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

10.1 จำนวน.00 คน 10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR / ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์

 

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-010