ประกาศราคากลางโครงการ การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (ปีที่ 1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-14 11:45
ระยะเวลา
14 มกราคม 2559 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (ปีที่ 1)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 3,465,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 13 มกราคม 2559

เป็นเงิน

3,465,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

877,200.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก

4.3 จำนวนนักวิจัย

7 คน

5. หมวดค่าจ้าง

420,000.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

1,841,800.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

96,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

230,000.00 บาท

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

 

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

นางสาวจุไรรัตน์ พรหมใจ

 

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-014

นางสาวธนารัตน์ รตานนท์ ผู้จัดทำเอกสาร