ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งช่างประจำอาคาร ระยะเวลา ๙ เดือน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-01-13 22:40
ระยะเวลา
13 มกราคม 2559 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งช่างประจำอาคาร ระยะเวลา 9 เดือน

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,380 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่... 25 ธันวาคม 2558 .....
แบ่งจ่ายเงินจำนวน 9 งวด งวดละ 12,820 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,380 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บัญชีอัตราเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

   4.2 อัตราการหักเงินสบทบประกันสังคม

    4.3ข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2554

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                        5.1 ลงชื่อ....  ฐานิตา  ยิ้มเรือง

                                   (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)


  1.