ประกาศราคากลางโครงการ แผนงานการวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (2558)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-13 16:15
ระยะเวลา
13 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ แผนงานการวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (2558)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,390,200.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) …………………เป็นเงิน

2,390,200.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

690,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย เภสัชศาสตร์

4.3 จำนวนนักวิจัย

5 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

1,492,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

50,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

158,200.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

10.1 จำนวน

0 คน

10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-018