ประกาศราคากลางโครงการ การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปีที่1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-12 16:41
ระยะเวลา
12 มกราคม 2559 ถึง 16 มีนาคม 2559
Default image
จำนวนผู้อ่าน
39

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปีที่1) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,200,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 7 มกราคม 2559

เป็นเงิน

1,200,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

318,900.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา

4.3 จำนวนนักวิจัย

6 คน

5. หมวดค่าจ้าง

80,000.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

5,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

716,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

80,100.00 บาท

10. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

นางสาวจุไรรัตน์ พรหมใจ

11. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

 

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-019

นางสาวธนารัตน์ รตานนท์ ผู้จัดทำเอกสาร