ประกาศราคากลางร ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-07 10:58
แท็ก 
ระยะเวลา
07 มกราคม 2559 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
51

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย     

1,841,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง)

6 มกราคม 2559

เป็นเงิน

1,841,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

540,000.00 บาท

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ป้องกัน

4.3 จำนวนนักวิจัย

4 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

1,235,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

66,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

10.1 จำนวน

.00 บาท

10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TORผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

 

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

 

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-020

วันที่จัดทำ 30 ธันวาคม 2558 นางสุภาวดี นุชรินทร์ ผู้จัดทำเอกสาร