ประกาศราคากลางโครการภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวี๊ด(ต่อเนื่องปี2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-01-05 10:10
แท็ก 
ระยะเวลา
05 มกราคม 2559 ถึง 05 กุมภาพันธ์ 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
29.59 KB
ดาวน์โหลด
163 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย...
จำนวนผู้อ่าน
45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

 

1. ชื่อโครงการ ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวี๊ด (ต่อเนื่องปี 2)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,837,360.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………………15 ธ.ค. 2558……………

เป็นเงิน

1,837,360.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

550,800.00 บาท

4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย เวชศาสตร์ครอบครัว

4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.3 จำนวนนักวิจัย 3 คน

3 คน

5. หมวดค่าจ้าง

520,000.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

397,400.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

252,200.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

116,960.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

.00 บาท

10.1 จำนวน

- คน

10.2

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

 

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย