ประกาศราคากลางดครงการวิจัย การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-12-29 11:48
ระยะเวลา
29 ธันวาคม 2558 ถึง 30 มกราคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
41.59 KB
ดาวน์โหลด
173 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
47

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

1. ชื่อโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 598,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 29 ธันวาคม 2558

เป็นเงิน

598,000.00 บาท

4. หมวดค่าตอบแทน

236,000.00 บาท

    4.1 ประเภทนักวิจัย สาขาปรัชญา

    4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย Health economic, epidimiology and Public health

    4.3 จำนวนนักวิจัย

2 คน

5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

6. หมวดค่าใช้สอย

320,000.00 บาท

7. ค่าวัสดุ

10,000.00 บาท

8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

32,000.00 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

    10.1 จำนวน

0 - คน

    10.2

.00 บาท

11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย

เลขที่ข้อตกลง สวรส. 59-017

วันที่จัดทำ 22 ธันวาคม 2558 นางสุภาวดี นุชรินทร์ ผู้จัดทำเอกสาร