ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) จำนวน 5 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2015-12-25 18:02
ระยะเวลา
25 ธันวาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
42.51 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
61

                    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                       ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) จำนวน 5 เครื่อง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....แผนพัฒนา ICT  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 ธันวาคม 2558
            เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,693  บาท
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,465 บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  สืบราคาจากบริษัท ออมมิ ซิสเตมส์ จำกัด
            4.2  สืบราคาจากบริษัท แองกัสเทคโนโลยี จำกัด
            4.3  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
            หมายเหตุ : ไม่ใช้ราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
            การสื่อสาร (ICT) เนื่องจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กมีสเปคสูงกว่ามาตรฐานที่กระทรวง ICT กำหนดไว้
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……........
            5.1  ลงชื่อ นายภัทรินทร์  แสงบุตร