ประกาศราคากลางจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-11-27 17:24
แท็ก 
ระยะเวลา
27 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 ธันวาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
51.81 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
66

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)… วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 .....
แบ่งจ่ายเงินจำนวน 9 งวด งวดละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท ต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                        5.1 ลงชื่อ...... ฐานิตา  ยิ้มเรือง ............................................

                          (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)