ประกาศราคากลางจัดจ้างประสานงาน ทำเอกสารเพื่อดำเนินคดี

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-18 16:43
แท็ก 
ระยะเวลา
18 กันยายน 2558 ถึง 18 ตุลาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
136.72 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
107

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างประสานงาน ทำเอกสารเพื่อดำเนินคดี

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่... 15 กันยายน 2558 ...............
             เป็นเงิน 286,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)                      


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..สืบราคาจากผู้รับจ้าง นายมานัส  วัฒน์ชัยพนา

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

           

             5.1 ลงชื่อ.......   ดาวพร  ขำจินดา ................

                          (นางสาวดาวพร  ขำจินดา)