ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-09 15:46
แท็ก 
ระยะเวลา
09 กันยายน 2558 ถึง 09 ตุลาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
271.22 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
81

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

     1.ชื่อโครงการ...จัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

         หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสนับสนุนทั่วไป...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....8 กันยายน 2558 ...................................

           โดยมีรายละเอียดราคากลาง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ดังนี้

  • ยอดการใช้งาน ต่ำกว่า 20,000 แผ่น
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.71 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด)  ราคา 5.62 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ยอดการใช้งาน 20,000-25,000 แผ่น
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.68 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด) ราคา 5.54 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ยอดการใช้งาน ตั้งแต่ 25,001 แผ่น ขึ้นไป
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.66 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด) ราคา 5.47 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • หักค่ากระดาษเสีย 2% จากยอดมิเตอร์ที่ใช้งานจริงในทุกเดือน

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
             4.1 สืบราคาจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

                    4.2 สืบราคาจากบริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

        5.1 ลงชื่อ..... พชรวิจิตร์  บุญเลิศสิน ..........

                     (นางสาวพชรวิจิตร์  บุญเลิศสิน)

        5.2 ลงชื่อ.......  ภัทรินทร์  แสงบุตร  .................

                     (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)

        5.3 ลงชื่อ....... สิริลักษณ์  ประชุมวงศ์ .....................

                 (นางสาวสิริลักษณ์  ประชุมวงศ์)