จ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน 1 คน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-06-02 10:57
แท็ก 
ระยะเวลา
02 มิถุนายน 2558 ถึง 02 กรกฎาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
161.66 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ...
จำนวนผู้อ่าน
70

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน 1 คน

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่... 27 พฤษภาคม 2558 ..................
             เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                       

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..สัญญาจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 ลงชื่อ......ฐานิตา  ยิ้มเรือง......

                      (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)