ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-04-10 11:24
แท็ก 
ระยะเวลา
10 เมษายน 2558 ถึง 10 พฤษภาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
132

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....๑๐ เมษายน ๒๕๕๘.......................................
      เป็นเงิน ๒๒๙,๑๙๔ บาท(สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๔.๑  ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗
          
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

       ๕.๑  ลงชื่อ.......ภัทรินทร์  แสงบุตร................................

                          (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)