ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-03-13 15:57
ระยะเวลา
13 มีนาคม 2558 ถึง 13 เมษายน 2558
Default image
จำนวนผู้อ่าน
48

                                

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 

       
        ๑. ชื่อโครงการ..ต่ออายุบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  .............
            เป็นเงิน ๑๕๓,๕๔๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)


        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
          
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

 

            ๕.๑  ลงชื่อ...... ภัทรินทร์  แสงบุตร ...............................

                          (นายภัทรินทร์  แสงบุตร)