ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-03-13 15:47
ระยะเวลา
13 มีนาคม 2558 ถึง 13 เมษายน 2558
Default image
จำนวนผู้อ่าน
86

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

       1.ชื่อโครงการ...จัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสนับสนุนทั่วไป...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... 13 มีนาคม 2558 ..

           โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.38 บาทต่อหน้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ขนาด A4) ราคา 4 บาทต่อหน้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. ค่าถ่ายเอกสารสี (ขนาดใหญ่กว่า A4) ราคา 6 บาทต่อหน้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  4. ค่าเช่ารายเดือนราคาเดือนละ 8,693.75 บาท


    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สืบราคาจากบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

                 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

 

        5.1 ลงชื่อ ..... .ฐานิตา  ยิ้มเรือง.........

                       (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)

 

        5.2 ลงชื่อ ........... พชรวิจิตร์  บุญเลิศสิน ....

                       (นางสาวพชรวิจิตร์  บุญเลิศสิน)