ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2015-02-16 15:18
ระยะเวลา
16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 เมษายน 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
185.37 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
102

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสื่อสารความรู้ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...
            วงเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
            เป็นเงิน 258,940 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
            ราคา/หน่วย (ถ้ามี)................................บาท           

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…
            4.1 บริษัทซันต้าการพิมพ์ จำกัด
            4.2 บริษัท ดีเซมเบอรี่ จำกัด
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …..
            5.1 ลงชื่อนางสาวฐิติมา  นวชินกุล