ราคากลางจัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-01-07 16:46
แท็ก 
ระยะเวลา
07 มกราคม 2558 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยตรวจสอบและนิติการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 363,800 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ .. 6 มกราคม 2558
เป็นเงิน 363,800 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปี สัญญาจ้างเลขที่ 13/2557

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

5.1 ลงชื่อ โสภิชา เล้าเกต
(นางสาวโสภิชา เล้าเกต)