ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-01-07 16:43
แท็ก 
ระยะเวลา
07 มกราคม 2558 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 5 มกราคม 2558
เป็นเงิน... 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ข้อเสนอโครงการการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ยู เจ ออดิท จำกัด
4.2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

5.1 (ลงชื่อ) โสภิชา เล้าเกต
(นางสาวโสภิชา เล้าเกต)