ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต, ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต, และการรักษาด้วยเหล็กทางหลอดเลือดดำต่อประสิทธิภาพการรักษาและภาระต่อ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-12-26 10:44
ระยะเวลา
26 ธันวาคม 2557 ถึง 26 มกราคม 2558
Default image
จำนวนผู้อ่าน
49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต, ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต, และการรักษาด้วยเหล็กทางหลอดเลือดดำต่อประสิทธิภาพการรักษาและภาระต่อ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 10,858,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………26  ธันวาคม  2557……………

          เป็นเงิน 

10,858,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

1,120,800.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  โรคไต

          4.3 จำนวนนักวิจัย

2 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

7,768,500.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

1,968,700.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย