ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง ไทเก็กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง(ต่อเนื่องปีที่2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-12-12 14:20
ระยะเวลา
12 ธันวาคม 2557 ถึง 12 มกราคม 2558
Default image
จำนวนผู้อ่าน
43

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ ไทเก็กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง(ต่อเนื่องปีที่2)

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,860,488.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………12  ธันวาคม  2557…………

          เป็นเงิน 

1,860,488.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

545,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาปรัชญา

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  เชี่ยวชาญเรื่องไทเก็ก

          4.3 จำนวนนักวิจัย

5 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

902,900.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

412,588.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย