ประกาศราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2014-12-02 11:01
ระยะเวลา
02 ธันวาคม 2557 ถึง 03 มกราคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
178.88 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
69

    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ..เช่าบริการอินเตอร์เน็ต
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 937,320 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) …วันที่ 2 ธันวาคม 2557…..
    เป็นเงิน 937,320 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 ใช้ราคากลางโดยอ้างอิงจากสัญญาจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี สัญญาเลขที่ 10/2557 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

     5.1  ลงชื่อ ....อุทุมพร  มยาเศรษฐ..

     5.2  ลงชื่อ ...ภัทรินทร์  แสงบุตร....