ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3 FETN) 2/4

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-11-11 09:53
ระยะเวลา
07 พฤศจิกายน 2557 ถึง 07 ธันวาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
42

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3 FETN) 2/4

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,989,585.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) …………7  พฤศจิกายน  2557…………………

          เป็นเงิน 

1,989,585.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อ

          4.3 จำนวนนักวิจัย

1 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

1,989,585.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย