ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สวรส. ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-10-03 11:44
ระยะเวลา
03 ตุลาคม 2557 ถึง 02 พฤศจิกายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
93.33 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
88

                 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สวรส. ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสื่อสารความรู้ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...
            วงเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...วันที่ 3 ตุลาคม 2557
            เป็นเงิน 312,012 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
            ประกอบด้วย
            3.1 ค่าจ้างรวบรวมข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเงิน  170,772 บาท
            3.2 ค่าจ้างรวบรวมข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเป็นเงิน 128,400 บาท
            3.3 ค่าจ้างทำรายงานรายเดือนจำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 12,840 บาท

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…
            4.1 สัญญาจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณเลขที่ 49/2557
            4.2 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด        
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …
            5.1 ลงชื่อนางสาวฐิติมา  นวชินกุล
            5.2 ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง