ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-10-03 11:36
ระยะเวลา
03 ตุลาคม 2557 ถึง 02 พฤศจิกายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
217.22 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
86

                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
       
        1. ชื่อโครงการ....จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสนับสนุนทั่วไป ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...วันที่  3 ตุลาคม 2557
            เป็นเงิน 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
            4.1 อ้างอิงสัญญาจ้างเลขที่ 5/2557     
            4.2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารการเบิกจ่าย สวรส.
            4.3 อัตราเงินเฟ้อ กันยายน 2557
            
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …
            5.1 ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง