ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้อินเตอร์เน็ทที่ใช้และไม่ใช้การติดตามให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ในวัยรุ่นไทยที่มีอาการซึมเศร้า

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-09-30 15:43
ระยะเวลา
30 กันยายน 2557 ถึง 30 ตุลาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้อินเตอร์เน็ทที่ใช้และไม่ใช้การติดตามให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ในวัยรุ่นไทยที่มีอาการซึมเศร้า

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,100,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) ………30 กันยายน  2557……………

          เป็นเงิน 

1,100,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

325,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

          4.3 จำนวนนักวิจัย

3 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

710,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

15,000.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย