ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง แผนงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-09-25 11:30
ระยะเวลา
25 กันยายน 2557 ถึง 25 ตุลาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ แผนงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 4,000,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) …………24 กันยายน 2557…………

          เป็นเงิน 

4,000,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

72,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  การวิจัย

          4.3 จำนวนนักวิจัย

7 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

3,928,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย