ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ชั้น 3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-19 16:28
ระยะเวลา
19 กันยายน 2557 ถึง 18 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
80.54 KB
ดาวน์โหลด
199 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
57

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                     ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
       
         1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ชั้น 3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....หน่วยสนับสนุนทั่วไป  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    
        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....
            ในวงเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 ก.ย. 57
            เป็นเงิน 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
            
        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1. อ้างอิงสัญญาจ้างเดิมภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
                   ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2557
                 
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………
            5.1. ลงชื่อนายภัทรพงษ์  มีสุข