ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Health Systems Knowledge Center) ระยะที่ 1

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-12 10:51
ระยะเวลา
12 กันยายน 2557 ถึง 11 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
69.64 KB
ดาวน์โหลด
233 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
59

                         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
                                              ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

        1.  ชื่อโครงการ..จ้างพัฒนาคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Health Systems Knowledge
             Center) ระยะที่ 1
             /หน่วยงานเจ้าของโครง..แผนพัฒนา ICT โครงการพัฒนาห้องสมุด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
            ในวงเงิน  146,300 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 12 กันยายน 2557
            เป็นเงิน 146,300 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

        4. ค่า Hardware..............................................................................บาท

        5. ค่า Software...............................................................................บาท

        6. ค่าพัฒนาระบบ…137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
    
        7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าการใช้งานตามจำนวนครั้งการค้นซึ่งใช้บริการจาก Google Inc. 50,000 ครั้ง/ปี
            เป็นเงิน 8,800 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

        8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)….   
            8.1 นายแพทย์บุญชัย  กิจสนาโยธิน
            8.2 นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ
            8.3 นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์

        9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...........
            9.1 สืบราคาจากท้องตลาด บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด