ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดเช่าสถานที่จัดประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-11 15:14
ระยะเวลา
11 กันยายน 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
142.86 KB
ดาวน์โหลด
258 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
47

           ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

    1. โครงการ...จัดเช่าสถานที่จัดประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....
        ในวงเงิน 835,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        วันที่ 29 สิงหาคม 2557
        เป็นเงิน 835,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สืบราคาจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
                 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …………
        5.1 ลงชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์
        5.2 ลงชื่อนางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ
        5.3 ลงชื่อนางวิชญา  เลขวิริยะกุล