ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-03 22:15
ระยะเวลา
03 กันยายน 2557 ถึง 02 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
172.27 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
57

                 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

    1. ชื่อโครงการ...จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ
        ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
        481,350 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..............
       วันที่ 2 กันยายน 2557
       เป็นเงิน.. 481,350 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สืบราคาจาก บริษัทแนกซอส อินฟินิตี้ จำกัด
                 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………
        5.1 ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
        5.2 ลงชื่อนายศุภฑิต  สนธินุช
        5.3 ลงชื่อนางสาวฐิติมา  นวชินกุล