ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-02 22:02
ระยะเวลา
02 กันยายน 2557 ถึง 01 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
95.76 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
94

                        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                              ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
    1. ชื่อโครงการ...จ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3
        ประจำปี 2557
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
        106,026.30 บาท (หนึ่งแสนหกพันยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..............
        วันที่ 2 กันยายน 2557
        เป็นเงิน 106,026.30 บาท (หนึ่งแสนหกพันยี่สิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สืบราคาจากบริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
                 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………
        5.1 ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง