ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างบริหารจัดการงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-02 21:44
ระยะเวลา
02 กันยายน 2557 ถึง 01 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
183.69 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
73

                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                          ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

    1. ชื่อโครงการ...จัดหาผู้รับจ้างบริหารจัดการงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
       1,510,947 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
        วันที่  25 สิงหาคม 2557
        เป็นเงิน 1,510,947 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

    4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1 สืบราคาจาก บริษัท บีโนวอิง จำกัด  
                 
    5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………
        5.1 ลงชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์
        5.2 ลงชื่อนางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ
        5.3 ลงชื่อนางวิชญา  เลขวิริยะกุล
        5.4 ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
        5.5 ลงชื่อนางสาววรรณพร  บุญเรือง