ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-08-22 17:42
ระยะเวลา
22 สิงหาคม 2557 ถึง 21 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
64.74 KB
ดาวน์โหลด
212 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
67


                              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                                     ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ..จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    เป็นเงิน 552,000 บาท บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    หนังสือของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการ
    พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    5.1  นายวศิน   วิริยรัต