ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-08-22 17:27
ระยะเวลา
22 สิงหาคม 2557 ถึง 21 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
141.65 KB
ดาวน์โหลด
217 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
54

                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                     ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
            

1. ชื่อโครงการ..จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    เป็นเงิน 1,080,778.08 บาท  (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)        
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     วันที่ 22  สิงหาคม  2557  
     เป็นเงิน 1,080,778.08 บาท  (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)
     รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......
    หนังสือของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....
    5.1.  นายวศิน   วิริยรัต