ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์หนังสือวิจัยเปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-07-24 14:33
ระยะเวลา
24 กรกฎาคม 2557 ถึง 25 สิงหาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
80.18 KB
ดาวน์โหลด
230 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
73

                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                      ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
         ๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือวิจัยเปลี่ยนชีวิต
             /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....หน่วยสื่อสารความรู้  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)........
            วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน...๑๙๐,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
            ๓.๑ ค่าจัดพิมพ์หนังสือวิจัยเปลี่ยนชีวิต ๑๗๒,๘๐๕.๐๐ บาท
            ๓.๒ ค่าออกแบบหนังสือวิจัยเปลี่ยนชีวิต ๑๗,๖๕๕.๐๐ บาท

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑. บริษัท ดีเซมเบอรี่ จำกัด
                 
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……......
            ๕.๑. ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
            ๕.๒. ลงชื่อนายภัทรพงษ์  มีสุข