ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-07-23 14:55
ระยะเวลา
23 กรกฎาคม 2557 ถึง 24 สิงหาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.88 KB
ดาวน์โหลด
205 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
75

                 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  การจัดจ้างครั้งหลังสุด..สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๕๖
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………
            ๕.๑  ลงชื่อนางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์
            ๕.๒  ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง