ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-07-22 09:57
ระยะเวลา
22 กรกฎาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
92

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

    1. ชื่อโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 5,315,665.00 บาท
    3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 กรกฎาคม 2557     เป็นเงิน      5,315,665.00 บาท
    4. หมวดค่าตอบแทน    1,405,000.00 บาท
        4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาสังคมวิทยา
        4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  ระบบบริการ
        4.3 จำนวนนักวิจัย      3 คน
    5. หมวดค่าจ้าง       .00 บาท
    6. หมวดค่าใช้สอย    3,555,150.00 บาท
    7. ค่าวัสดุ      .00 บาท
    8. ค่าครุภัณฑ์    .00 บาท
    9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     355,515.00 บาท
    10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
        10.1 จำนวน     0 คน
        10.2        .00 บาท
    11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR
                        พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
    12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย