ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-07-22 09:49
ระยะเวลา
22 กรกฎาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,284,060.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 16 มิถุนายน 2557

          เป็นเงิน 

2,284,060.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

452,400.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี

          4.3 จำนวนนักวิจัย

4 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

119,900.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

1,507,300.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

204,460.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย