ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างทำโครงการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน : กิจกรรม PRESS TOUR

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-07-21 16:49
ระยะเวลา
21 กรกฎาคม 2557 ถึง 22 สิงหาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.36 KB
ดาวน์โหลด
230 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
64

                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        ๑. ชื่อโครงการ..พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน กิจกรรม PRESS TOUR
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสื่อสารความรู้ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ( สี่แสนบาทถ้วน )
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๓๙๙,๙๙๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  สืบราคาจากบริษัท นิวเจน เอ็กซิบิช จำกัด
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …………
            ๕.๑  ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
            ๕.๒  ลงชื่อนายศุภฑิต  สนธินุช
            ๕.๓ ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง