ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ และหนังสือภาพอนาคตระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-07-09 16:04
ระยะเวลา
09 กรกฎาคม 2557 ถึง 10 สิงหาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
81.31 KB
ดาวน์โหลด
259 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
70

             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
        ๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างพิมพ์หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
                               และหนังสือภาพอนาคตระบบสุขภาพ

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....หน่วยสื่อสารความรู้  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
             รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน...๒๙๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
            -    หนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ     ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
            -    หนังสือภาพอนาคตระบบสุขภาพ               ๑๙๖,๘๘๐.๐๐ บาท

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด (หนังสือสังเคราะห์สภานการณ์ระบบสุขภาพ)
            ๔.๒. บริษัท เอ็นเอ็นเคที จำกัด (หนังสือภาพอนาคตระบบสุขภาพ)
     
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………
            ๕.๑. ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
            ๕.๒. ลงชื่อนายภัทรพงษ์  มีสุข