ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างถ่ายทำรายการนอกสถานที่

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-07-04 15:39
ระยะเวลา
04 กรกฎาคม 2557 ถึง 05 สิงหาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
64.2 KB
ดาวน์โหลด
238 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
133

              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                      ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      
        ๑. ชื่อโครงการ..งานจ้างถ่ายทำรายการนอกสถานที่
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสื่อสารความรู้ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
             รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  สืบราคาจากนายศุภัช  สิงห์สม ผู้มีประสบการณ์ทำงานจ้างดังกล่าว
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………….
            ๕.๑  ลงชื่อนางสาวนิธิภา  อุดมสาลี
            ๕.๒  ลงชื่อนายศุภฑิต  สนธินุช
            ๕.๓ ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง