ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-07-01 14:09
ระยะเวลา
01 กรกฎาคม 2557 ถึง 01 สิงหาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
48

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 4,263,740.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 กรกฎาคม 2557

          เป็นเงิน 

4,263,740.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

693,360.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  ปริญญาเอกสาขา Dertal Public Health

          4.3 จำนวนนักวิจัย

15 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

3,245,800.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

324,580.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย