ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างผลิตวิดีทัศน์ วิจัย “...” เปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-06-10 15:21
ระยะเวลา
10 มิถุนายน 2557 ถึง 11 กรกฎาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
64.82 KB
ดาวน์โหลด
268 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
64

                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                            ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
        ๑. ชื่อโครงการ..ผลิตวิดีทัศน์ วิจัย “...” เปลี่ยนชีวิต
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานสื่อสารความรู้และผลักดันข้อเสนอนโยบาย สวรส.

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  บริษัท หกสิบ หรรษา จำกัด
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………
            ๕.๑  ลงชื่อนางสาวฐิติมา  นวชินกุล
            ๕.๒  ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง