ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-06-04 09:59
ระยะเวลา
04 มิถุนายน 2557 ถึง 04 กรกฎาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (งบ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 6,650,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 มิถุนายน 2557

          เป็นเงิน 

6,650,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  การเงินการคลังด้านสุขภาพ

          4.3 จำนวนนักวิจัย

20 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

6,650,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย