ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall พร้อมติดตั้ง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-05-19 16:15
ระยะเวลา
19 พฤษภาคม 2557 ถึง 20 มิถุนายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.93 KB
ดาวน์โหลด
239 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
121

                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                      ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
        ๑. ชื่อโครงการ..จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall พร้อมติดตั้ง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
             ๔.๑  สืบราคาจากบริษัทอินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………
             ๕.๑  ลงชื่อนายภัทรินทร์  แสงบุตร
             ๕.๒ ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)