การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 12

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-05-19 14:34
ระยะเวลา
19 พฤษภาคม 2557 ถึง 19 มิถุนายน 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
100

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 12

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย       200,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 พฤษภาคม 2557

          เป็นเงิน 

200,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

120,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  สถิติประยุกต์ , สาธารณสุขศาสตร์

          4.3 จำนวนนักวิจัย

1 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

80,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย